free mp3 download

Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜) [HD]

[a---o, a---o e,
a se di, a se do, a se da ge di ge do, a se di, a se da ge do, ] x2
a-----------
[a yi ya yi yo,] x2
a se di ge
[dai, da ge dai, da ge dai, da ge da ge di ge dai, da ge dai, da ge do,] x2 #
a yi ya yi yo---,
Repeat #
a yi ya yi yo---
[o- yi- yo- yi-] x2
a- yi- ya- yi- a- yi- ya- da ge
[dai, da ge dai, da ge dai, da ge da ge di ge dai, da ge dai, da ge do,] x2
a yi ya yi yo---,
[da yi yo yi da yi do yi] x2
a- er- yi- er- yo-,


[da yi yo yi da yi do yi] x2
dai- dai- dai- dai do-,
[dai dai dai dai] x6
dai dai do---,
a--- a- e---, a yi ya yi yo---,
a--- a--- a- yo---, a- a--------,
a yi ya yi yo---, hei- yo-------,
Repeat #
a yi ya yi
[dai, di ge dai, di ge dai, di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge do,] x8
dai, di ge dai, di ge dai, di ge di ge dai,
dai, di ge dai, di ge dai, dig ge dai, dig ge dai, di ge di ge dai, dai, di ge dai, di ge dai, di ge do-,
[a yi yo yi] x4
ha---, hai yo------,
dai, di ge dai, di ge dai, di ge di ge dai,
dai, di ge dai, di ge dai, di ge di ge di ge do---


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Adv...
Loading...
Loading...
XemTop.Com
Copyright © 2017. XemTop - Xem những gì nổi bật nhất.